Skip to content
Mitä me teemme

Syvälliset markkina-analyysit

Markkinaselvitys

Tieto on valtaa!

Yritykselläsi on paremmat valmiudet reagoida jatkuvasti muuttuvassa kansainvälisessä toimintaympäristössä, kun strategisen tason suunnitelmissa hyödynnetään tarpeeksi markkinoilta saatavaa tietoa. Ennen kuin otat konkreettisia askeleita uudella markkina-alueella, selvitä minne olet menossa. On todella tärkeää kehittää oman tiimin ja yrityksen valmiuksia varaamalla tarpeeksi aikaa suunnitteluun ja tarvittavien taustatutkimusten tekemiseen, jotta saat selkeän käsityksen kohdemarkkinan pelikentästä ja asiakaskentän toimintamallista ja vaatimuksista. Kun saat paremman yleiskuvan markkinoiden vaatimuksista, löydät kasvumahdollisuuksia ja opit soveltamaan ja kehittämään kilpailuetuasi.

Ota yhteyttä
Datalähtöinen menestys

Hanki arvokasta tietoa markkinastasi ja asiakkaistasi tehokkaiden datalähtöisten liiketoimintaratkaisujen tekemiseksi.

Markkinaselvityksen tekeminen voi tuntua monimutkaiselta, mutta se on ratkaisevan tärkeää, jos haluat ohjata yrityksesi oikeaan suuntaan ja hallita kansainvälistymisprosessia. Me, Export Makerilla, voimme auttaa sinua tekemään parempia, tietoisempia liiketoimintapäätöksiä toteuttamalla tarvittavat selvitykset kansainvälisillä markkinoilla. Perusteellisen ja kohdennetun markkinaselvityksen avulla keräämme tarvittavat tiedot potentiaalisista kohdemarkkinoista ja toimialasta päätöksentekoa varten.

Laajan kansainvälisen tiimimme ja verkostomme avulla voimme tehdä tarvittavan tiedonkeruun suoraan kentällä selvittääksemme yrityksesi markkinapotentiaalia. Tarvittavien tietojen kerääminen voidaan tehdä eri tavoilla asetetuista tavoitteista riippuen. Suoritamme selvityksiä seuraavia menetelmiä hyödyntäen:

Perustiedot

Markkinatiedon haku kohdemarkkinan avoimista tietolähteistä. Tietoja kerätään paikallisten viranomaisten ja julkisten toimijoiden raporteista ja tutkimuksista ja paikallisista yrityskentän käyttämistä lähteistä. Tavoitteena saada paljon hyödyllistä perustason ajankohtaista markkinatietoa mm. markkinoiden yleisestä rakenteesta, kehityksestä ja investoinneista, toimialan tilanteesta sekä trendeistä, kentän avaintoimijoista ja toimintamalleista. Perustason tiedon jälkeen suoritetaan syvällisempi ja kohdennettu markkinatutkimus.

 
Syvällinen markkinatutkimus

Jotta saamme aitoa tietoa kohdemarkkinoilta, miten markkinoiden arvoketjut toimivat, on asiaa kysyttävä paikallisilta tahoilta, jotka toimivat markkinassa. Syvä markkinatiedon pyydetään, paikalliset asiantuntijamme henkilökohtaisia haastatteluja vain kohderyhmästä, olipa kyseyrityksistä, potentiaalisista asiakkaista tai muista kohderyhmistä. Haastatteluiden kautta saamme käsityksen, millainen on arvoketjun toimintamalli ja miten siihen voi päästä. Keskusteluiden kautta saadaan tärkeää palautetta tuotteen tai palvelun kiinnostavuudesta ja potentiaalista kohdemarkkinoilla. Kohdemarkkino saatujen palautteiden perusteella voidaan tehdä päätösten päätyttyä jatkotoimista ja valitsea yrityksensi resurssit kansainvälisen kaupan kasvattamiseksi.

Näkemyksiä

Mitä voi oppia markkinaselvityksistä?

Kohdemarkkinoiden ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan tehdä tietoon perustuvia liiketoimintapäätöksiä. Tämä edellyttää nykytilanteen, markkinoiden koon, suuntausten ja arvoketjujen analysointia. Lisäksi on tärkeää saada tietoa potentiaalisista asiakkaista, mukaan lukien asiakassegmentit, heidän toiveensa ja tarpeensa sekä ostokäyttäytymisensä. Kilpailutilanteen, kuten kilpailijoiden markkina-aseman, vahvuuksien ja heikkouksien, arviointi auttaa tunnistamaan mahdollisuuksia ja uhkia. Ottamalla nämä tekijät huomioon yritykset voivat arvioida kokonaispotentiaalia ja tehdä sen mukaisia strategisia valintoja.

1. Datalla johtaminen
Markkina-analyysi auttaa tekemään faktoihin perustuvia päätöksiä tarjoamalla arvokasta tietoa markkinatilanteesta, asiakkaiden mieltymyksistä ja kilpailijoiden dynamiikasta. Sen avulla voidaan ymmärtää markkinasuuntauksia, tunnistaa asiakkaiden tarpeita ja arvioida kilpailutilannetta, minkä ansiosta voimme räätälöidä strategiaa sen mukaisesti. Kun päätökset perustuvat luotettaviin tietoihin ja analyyseihin, pienennät riskejä ja voit priorisoida tulevia toimenpiteitä.
2. Kohdennettu markkinointi ja positiointi
Ymmärtämällä kohdemarkkinaa voit tunnistaa erityiset asiakassegmentit, ymmärtää heidän mieltymyksiään ja ostokäyttäytymistä. Tämä tieto auttaa kehittämään kohdennettuja kampanjoita, laatimaan oikeita arvolupauksia ja asemoimaan tuotteesi ja palvelusi siten, että ne vastaavat kohderyhmän tarpeita. Tämä parantaa asiakkaiden sitoutumista ja tehostaa markkinaosuuden kasvattamista.
3. Tunnista uhkat ja mahdollisuudet

Markkina-analyysi auttaa tunnistamaan kasvu- ja laajentumismahdollisuuksia sekä vähentämään mahdollisia riskejä. Analysoimalla markkinatrendejä, asiakaskysyntää ja kilpailudynamiikkaa voit tunnistaa hyödyntämättömiä asiakasasegmenttejä, uusia suuntauksia tai aukkoja markkinoilla. Voit hyödyntää näitä mahdollisuuksia, kehittää innovatiivisia ratkaisuja ja saada selkeää kilpailuetua uudella markkinalla.

Ota yhteyttä
Markkinatutkimuksen tekemisen edut

Vie yrityksesi seuraavalle kasvun tasolle!

Tieto on valtaa, kuten sanotaan. Oikealla tavalla kerätyn tiedon avulla saat tarvittavan käsityksen kohdemarkkinoista ja pystyt valmistautumaan markkinoille menoon, vahvistamaan asemaasi ja pysymään kilpailijoiden edellä. Tiedolla parannat kilpailuasemaasi – kuinka erottua kohdemarkkinoilla – ja onnistumisen mahdollisuudet kasvavat. Kun selvität markkinoilla olevat esteet, haasteet ja mahdollisuudet, minimoit epäonnistumisen mahdollisuuden. Tiedon avulla pystyt kohdistamaan resurssit tarkemmin oikeanlaisiin toimiin kohdemarkkinoilla.

Kuinka voimme auttaa?

Ota yhteyttä

Jokaisen markkinaselvityksemme tavoitteena on tuoda yritykselle juuri ne tiedot markkinoilta, jotka auttavat tekemään päätöksiä jatkotoimia varten kohdemakkinoilla. Jokainen yritys on ainutlaatuinen omassa toiminnassaan, joten määrittelemme yhdessä mitkä tiedot tarvitaan kohdemarkkinoilta, jotta saavutetaan tavoiteltava lisäarvo. Selvityksen on vastattava yrityksesi tarpeita ja liiketoimintatavoitteita.

Jos koet, että sinulta puuttuu tarvittava markkinatuntemus ja -tieto, jotka voitaisiin ratkaista markkinaselvityksen avulla paikallisten asiantuntijoidemme avulla, ota yhteyttä rohkeasti yhteyttä.

FinnLamex logo
Muotolevy logo
Nordic Flanges logo
PayIQ logo
Wesentra logo