Skip to content
Vad vi gör

Djupgående marknadsanalyser

MARKNADSUNDERSÖKNING

Kunskap är makt!

Ditt företag kommer att vara bättre rustat och kaapabel till att reagera på den ständigt föränderliga internationella miljön om dina strategiska planer i tillräcklig utsträckning använder sig av marknadsinformation. Innan du tar konkreta steg in på en ny marknad bör du ta reda på vart du är på väg. Det är verkligen viktigt att bygga upp teamets och företagets kapacitet genom att ta sig tid att planera och göra den bakgrundsforskning som krävs för att få en tydlig förståelse av spelplanen på din målmarknad och kundbasens affärsmodell och krav. Med en bättre överblick över marknadskraven kommer du att hitta tillväxtmöjligheter och lära dig hur du kan tillämpa och utveckla dina konkurrensfördelar.

Kontakta oss
DATADRIVEN FRAMGÅNG

Skaffa värdefulla insikter om marknaden och om dina kunder för att göra effektiva faktabaserade beslut.

Att genomföra en marknadsundersökning kan verka komplicerat, men det är avgörande om du vill styra ditt företag i rätt riktning och hantera internationaliseringsprocessen. På Export Maker kan vi hjälpa dig att fatta bättre och mer välgrundade affärsbeslut genom att genomföra nödvändiga undersökningar av internationella marknader. Genom djupgående och rätt riktade marknadsundersökningar samlar vi in nödvändig information om potentiella målmarknader och branscher för att stödja de rätta besluten.

Med vårt internationella team och nätverk kan vi göra den nödvändiga datainsamlingen direkt på plats för att ta reda på marknadspotentialen för ditt företag. Insamlingen av nödvändiga data kan göras på olika sätt beroende på vilka mål som satts upp. Vi genomför undersökningar med hjälp av följande metoder:

GRUNDLÄGGANDE MARKNADSINFORMATIONerustiedot

Desk research, eller sekundär marknadsundersökning, utförs för att ta fram mycket och användbar information. Relevant data samlas in från (bl.a. statliga) rapporter, lokala kataloger, undersökningar och redan existerande forskning. Denna informationsgrund rör bl.a. den övergripande marknadsstrukturen och omgivningen, marknads- och branschsituationen samt (kund)trender. Efter ”Desk research” genomförs djupgående marknadsundersökning.

 
DJUPGÅENDE MARKNADSUNDERÖKNING

För mer strukturerad och djupgående information kan våra lokala experter genomföra personliga intervjuer med relevanta parter, oavsett om det är företag, potentiella kunder eller fokusgrupper. Genom intervjuer bygger vi upp förståelse för marknadens uppfattning och åsikterna kring produkter, tjänster och dess möjligheter på marknaden. Effektiva belut kan befattas baserat på de verkliga, data-baserade insynen på marknaden. Exempelvis hur ni effektivt allokerar företagets resurser.

 

INBLICK

Vad kommer du lära dig avmarknadsanalysen?

Att förstå sin målmarknad är avgörande för att kunna fatta välgrundade affärsbeslut. Detta kräver analys av den aktuella situationen, marknadsstorlek, trender och värdekedjor. Det är också viktigt att få insikt i potentiella kunder, inklusive kundsegment, deras önskemål och behov samt deras köpbeteende. En bedömning av konkurrenssituationen, inklusive konkurrenternas marknadsposition, styrkor och svagheter, hjälper till att identifiera möjligheter och hot. Genom att ta hänsyn till dessa faktorer kan företagen bedöma sin övergripande potential och göra strategiska val i enlighet med detta.

1. Datadriven ledning
Marknadsanalyser hjälper dig att fatta faktabaserade beslut genom att tillhandahålla värdefull information om marknadsförhållanden, kundpreferenser och konkurrenters dynamik. Det gör att vi kan förstå marknadstrender, identifiera kundbehov och bedöma konkurrenssituationen, vilket gör att vi kan skräddarsy vår strategi därefter. Genom att basera beslut på tillförlitliga data och analyser kan ni minska riskerna och prioritera framtida åtgärder.
2. Riktad marknadsföring och positionering
Genom att förstå din målmarknad kan du identifiera specifika kundsegment och förstå deras preferenser och köpbeteende. Denna kunskap hjälper dig att utveckla riktade kampanjer, skapa rätt värdeerbjudanden och positionera dina produkter och tjänster så att de uppfyller målgruppens behov. Detta förbättrar kundlojaliteten och ökar marknadsandelen.
3. Identifiera risker och möjligheter

Marknadsanalyser hjälper till att identifiera möjligheter till tillväxt och expansion och att minska potentiella risker. Genom att analysera marknadstrender, kundefterfrågan och konkurrensdynamik kan du identifiera outnyttjade kundsegment, nya trender eller luckor på marknaden. Du kan utnyttja dessa möjligheter, utveckla innovativa lösningar och få en tydlig konkurrensfördel på en ny marknad.

Fördelarna med att genomföra marknadsundersökningar

Ta ditt företag till nästa nivå!

Kunskap är makt, som man brukar säga. Genom att samla in rätt information får du den insikt du behöver för att förstå din målmarknad och förbereda dig för att gå ut på marknaden, stärka din position och ligga steget före konkurrenterna. Med kunskap förbättrar du din konkurrensposition - hur du sticker ut på din målmarknad - och dina chanser att lyckas ökar. Genom att identifiera hinder, utmaningar och möjligheter på marknaden minimerar du risken för att misslyckas. Med kunskap kan du bättre rikta resurserna till rätt aktiviteter på din målmarknad.

hur kan vi hjälpa?

Kontakta oss

Syftet med alla våra marknadsundersökningar är att förse företag med marknadsinformation som hjälper att fatta beslut om hur man ska gå vidare på målmarknaderna. Varje företag är unikt i sina sätt att göra affärer och därför arbetar vi tillsammans för att avgöra vilken information som är väsentlig för att uppnå det önskade mervärdet. Efterforskningen måste vara relevant för företagens behov och de uppsatta målen. Om du känner att du saknar den nödvändiga marknadskunskapen och insikten som skulle kunna tillgodoses genom en marknadsundersökning är du välkommen att kontakta oss.

FinnLamex logo
Muotolevy logo
Nordic Flanges logo
PayIQ logo
Wesentra logo