Skip to content

Tempo-rahoitus - Business Finland

Tempo-rahoitus kasvun tukena

Business Finlandin Tempo-rahoitus on tarkoitettu startup-, pk- ja midcap-yrityksille, jotka haluavat kansainvälistyä ja vauhdittaa kasvuaan. Tempo-rahoituksen avulla yritykset voivat saada taloudellista tukea kansainvälisille markkinoille pääsyyn sekä liiketoiminnan kehittämiseen. Rahoitusta voi käyttää esimerkiksi tuotekehitykseen, markkinatutkimuksiin, pilotointiin sekä kansainvälisten markkinoiden avauksiin.

Tempo-rahoitus on erinomainen työkalu yrityksille, jotka tarvitsevat tukea liiketoiminnan nopeaan kehittämiseen ja kansainvälistymiseen. Rahoitusta kannattaa hakea, koska se auttaa yrityksiä ottamaan merkittäviä askeleita kohti kansainvälisiä markkinoita ilman suurta taloudellista riskiä. Rahoitusta voivat hakea suomalaiset osakeyhtiöt, joilla on innovatiivinen tuote tai palvelu, vahva kasvuvisio ja kilpailuetu kansainvälisillä markkinoilla.

Export Makerin asiantuntijat auttavat yrityksiä hakemaan Tempo-rahoitusta tarjoamalla tukea hakuprosessin kaikissa vaiheissa. He auttavat yrityksiä laatimaan tarvittavat dokumentit, kuten liiketoiminta- ja projektisuunnitelmat, ja varmistavat, että hakemus on mahdollisimman vahva ja täyttää kaikki rahoituksen myöntämisen kriteerit.

Meidän tiimistä löytyy reilun 100 Tempo-projektin kokemus. Olemme sekä rakentaneet asiakkaittemme kanssa Tempo-projektihakemuksia että toteuttaneet projektiin liittyviä kansainvälistymiseen liittyviä toimenpiteitä

Tänä vuonna BF panostaa Tempo-rahoituksissa projektihin, josta syntyy T&K-jatkoprojekteja.

Paljonko Tempo-rahoitusta on mahdollista saada?

Tempo-rahoitus on avustusta, jota ei tarvitse maksaa takaisin, ja se soveltuu startup-, pk- ja midcap-yrityksille. Business Finland kattaa 75% projektin kustannuksista, ja rahoituksen enimmäismäärä on 60 000 euroa. Tämä tarkoittaa, että saadakseen täyden 60 000 euron avustuksen, projektin hyväksyttävien kokonaiskustannusten on oltava 80 000 euroa, joka on myös projektin maksimikoko. Tempo-rahoitus maksetaan suoraan yrityksen tilille.

Rahoituksen myöntämisen jälkeen yritys voi saada ennakkona enintään 42 000 euroa rahoituksesta. Loput avustuksesta maksetaan, kun projekti on päättynyt ja yritys on toimittanut loppuraportin, joka sisältää sovitut ja hyväksytyt kustannukset.

On tärkeää huomioida, että hakijayrityksellä on oltava vähintään 30 000 euroa oman pääoman ehtoista rahoitusta ja varmistettu projektin aikainen kokonaisrahoitus. Omavastuuosuuden rahoituksen on oltava peräisin yksityisistä lähteistä, kuten SVOP-sijoituksesta (sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto), pääomalainasta tai kertyneistä voittovaroista, jotka perustuvat vahvistettuun tilinpäätökseen.

Yrityksen on tärkeää huomioida, että Tempo-rahoitusta voi saada vain kerran, joten kannattaa tarkkaan harkita, milloin ja mihin tarkoitukseen hakee Tempo-rahoitusta.

Tempo-rahoituksen saamisen edellytykset

Tempo-rahoituksen saamiseksi yritykseltä vaaditaan:

 • Innovatiivinen tuote, kilpailuetu kansainvälisillä markkinoilla ja kasvuvisio. Tämä edellyttää perusteellista markkinatutkimusta, jotta yritys ymmärtää markkinoiden koon, kilpailutilanteen ja uuden markkinan vaatimukset.
 • Tavoitteena merkittävä kansainvälinen kasvu, joka tulee perustella olemassa olevilla tiedoilla ja tutkimuksilla.
 • Vähintään kahden henkilön sitoutunut tiimi Suomessa, jossa on sopivasti toisiaan täydentävää osaamista.
 • Varmistettu projektin aikainen kokonaisrahoitus ja vähintään 30 000 euroa oman pääoman ehtoista rahoitusta.
 • Uskottava rahoitussuunnitelma, joka osoittaa edellytykset kannattavaan liiketoimintaan ja kasvuun.
 • Yrityksen on oltava osakeyhtiömuotoinen.
 • Yrityksellä ei saa olla aiemmin myönnettyä Tempo- tai Kiito-rahoitusta.
 • Tempo-rahoitushakemus ja liitteeksi vaadittu projektisuunnitelma on syytä valmistella erityisen huolellisesti ja realistisesti. Hakemuksen liitteeksi on lisättävä myös enintään kaksi kuukautta vanha kirjanpitoajo.

Jotta Tempo-rahoitusta voi saada, niin tuotteen tai palvelun on oltava jo lähellä kansainvälistä markkinaa. Projektin päättyessä olisi suositeltavaa, että kohdemarkkinoilta on jo tunnistettu potentiaalisia asiakkaita. Hakemuksia arvioidaan myös kilpailuedun perusteella. Hyvä kilpailuetu tarkoittaa, että yritys tuntee kohdemarkkinan ja sen kilpailijat sekä ymmärtää, miten sen oma tarjonta eroaa edukseen. Kansainvälinen kasvupotentiaali on osoitettava esimerkiksi kiinnostuneilla asiakkailla tai sijoittajilla.

Mihin Tempo-rahoitusta voi käyttää?

Tempo-rahoitusta voi käyttää moniin eri tarkoituksiin, jotka edistävät yrityksen kansainvälistymistä ja kasvua. Rahoitusta voidaan hyödyntää muun muassa seuraaviin kohteisiin: 

 • Markkinavalidointia ja vertailua markkinanalyysein uusista kansainvälisistä markkinoista, kilpailijoista ja asiakastarpeista.
 • Tuotekehitys ja pilotointi: Uusien tuotteiden tai palveluiden kehittäminen ja testaaminen kansainvälisillä markkinoilla.
 • Kysynnän testaamista ja pilotointia tavoitteena kerätä tietoa asiakaskentästä
 • Osaamisen ja johtamistapojen kehittäminen: Henkilöstön kouluttaminen kansainvälisen liiketoiminnan vaatimuksiin.
 • Ulkopuolisten sijoittajien saamisen edistäminen

Tempo-rahoituksen saamisen esteitä

Ennen rahoituspäätöksen tekemistä tarkistetaan tietyt taloudelliset seikat:

 • Yrityksellä ei saa olla hoitamattomia taloudellisia velvollisuuksia, maksuhäiriöitä, tai aikaisempia Business Finland -lainoja rästissä.
 • Mikäli yritys ei ole toimittanut tilinpäätöstietoja Patentti- ja rekisterihallitukselle, rahoitusta ei voida myöntää.
 • Yrityksellä ei saa olla verovelkaa, josta ei ole sovittu verottajan kanssa maksusuunnitelmaa.
 • Tempo-rahoitus on vähämerkityksellistä tukea (de minimis -tukea). Yritys voi saada de minimis -tukea enintään 300 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. Jos tämä raja ylittyy, Tempo-rahoitusta ei voida myöntää.
 • Business Finland ei rahoita yhden henkilön yrityksiä. Minimitiimissä on joko kaksi kokopäiväistä henkilöä tai yksi henkilö joka työskentelee 100% tai kaksi henkilö jotka työskentelevät 50%.

Monien Business Finland -rahoitusten tapaan Tempo-rahoituksessa korostetaan kansainvälistymistä, kilpailukykyä markkinoilla sekä innovatiivisia ratkaisuja. Rahoituksen myöntämisen ehtona on myös, että yrityksen omistussuhteet ovat suomalaisia ja että immateriaalioikeudet kuuluvat yritykselle. Tiimin on myös työskenneltävä Suomesta käsin.

Kysytäänpä tekoälyltä innovaation määritelmästä:

"Innovaatio voidaan määritellä uudeksi ideaksi, tuotteeksi, palveluksi tai prosessiksi, joka on keksitty tai kehitetty tuomaan lisäarvoa ja ratkaisemaan ongelmia. Se voi olla jotain täysin uutta tai parannus olemassa olevaan ratkaisuun. Tärkeää innovaatiossa on sen luoma hyöty, joka voi ilmetä esimerkiksi tehokkuuden parantumisena, kustannussäästöinä, uusien markkinoiden avaamisena tai asiakkaiden tarpeiden parempana täyttämisenä."

Käytännössä innovaatio voi ilmetä monin eri tavoin:

1. Tuoteinnovaatio

Uusi tai paranneltu tuote, joka tarjoaa ainutlaatuisia ominaisuuksia tai etuja verrattuna kilpailijoiden tuotteisiin.

2. Palveluinnovaatio

Uusi tapa tarjota palvelua, joka tekee asiakkaiden elämästä helpompaa tai tarjoaa jotain uutta ja arvokasta.

3. Prosessi-innovaatio

Uusi tapa tuottaa tai toteuttaa jotakin, mikä parantaa tehokkuutta, vähentää kustannuksia tai vähentää ympäristövaikutuksia.

4. Markkinainnovaatio

Uusi tapa saavuttaa asiakkaita tai luoda uusia markkinoita esimerkiksi liiketoimintamallin innovaation kautta.

Innovaatiot voivat syntyä sekä tietoisesta suunnittelusta että sattumanvaraisista keksinnöistä. Ne voivat olla pieniä parannuksia tai suuria läpimurtoja. Innovatiivisuudessa keskeistä on kyky ajatella luovasti, haastaa perinteisiä tapoja ja löytää uusia ratkaisuja olemassa oleviin haasteisiin tai tarpeisiin.” ELY-keskuksen arvioidessa innovatiivisuutta tärkeä näkökulma on uuden idean merkitys liiketoimintaan. Liiketoimintavaikutus tyypillisesti on lisääntynyt vienti – mutta se voi olla myös tuottavuuden parantumista taikka positiivisia ympäristövaikutuksia.

Tempo-rahoituksen hakeminen käytännössä

01. Maksuton alkukartoitus

Export Makerin asiantuntijat suorittavat maksuttoman alkukartoituksen, jossa he arvioivat yrityksesi nykytilannetta, kehittämistarpeita ja kasvutavoitteita. Tämän perusteella määritellään strategia Tempo-rahoituksen hakemiseksi, varmistaen, että hakuprosessi käynnistetään tehokkaasti ja tavoitteellisesti.

02. Hakemuksen tekeminen

Tässä vaiheessa laaditaan itse hakemus, jossa Export Makerin asiantuntijat tukevat sinua läpi koko prosessin. Hakemukseen sisällytetään yrityksesi kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseksi tarvittavat toimenpiteet, ohjeistetaan hakemuksen muotoilussa ja tarvittavien liitteiden valmistelussa.

03. Rahoituspäätös

Kun hakemus on jätetty, odotetaan Business Finlandin rahoituspäätöstä. Export Maker tukee sinua tässä vaiheessa valmistautumaan mahdollisiin lisäkysymyksiin tai hakemusta koskeviin tarkennuksiin. Kun päätös saapuu, asiantuntijamme auttavat sinua ymmärtämään sen ehdot ja jatkotoimenpiteet.

Business Finland Tempo-rahoituksen saamisen jälkeen

Kun rahoitus on saatu, Export Maker jatkaa yrityksen tukemista kasvupolulla. Kansainvälinen tiimimme on valmis toteuttamaan projektiin liittyvät kansainvälistymiseen liittyvät toimet valituilla kohdemarkkinoilla, kuten markkinaselvitykset sekä kerätä asiakasrajapinnasta tarvittavaa tietoa. Autamme myös tukien hallinnointiin liittyvissä toimissa ja neuvomme rahoituksen tehokkaassa käytössä ja autamme tunnistamaan uusia mahdollisuuksia ja markkinoita yrityksen kasvun edistämiseksi.

Miksi Export Maker?

01. Asiantuntemus

Meillä on syvä ymmärrys liiketoiminnan kehittämisestä kansainväliseen kasvuun. Olemme toteuttaneet reilulla 30 markkina-alueella yli 1000 markkina-avausprojektia, joista melkein 90%:ssa on käytetty tukena eri rahoitusinstrumentteja. Me tiedämme, mitkä yritystuet ovat tarjolla ja millaisiin kasvua edistäviin toimiin niitä voi hyödyntää.

02. Räätälöity palvelu

Yksilöllinen lähestymistapa kunkin yrityksen tarpeiden mukaan. Asiakkaiden lähtökohdat ja kasvutavoitteet ohjaavat toimintaamme.

03. Säästää aikaa

Autamme löytämään nopeasti sopivat rahoitusvaihtoehdot, jotka mahdollistavat juuri ne toimet, jotka tuottavat lisäarvoa yrityksellenne.

04. Hakuprosessin tuki

Kattava apu ja kokemus hakemusten sisällön rakentamisessa sellaiseksi, että saatte parhaan hyödyn kehittämistoimista. Tunnemme Tempo-rahoitukseen liittyvät vaatimukset ja käyttökohteet, autamme yritystäsi rakentamaan oikeanlaisen projektikokonaisuuden.

05. Kasvun kumppani

Tuki ei pääty Tempo-rahoituksen saamiseen, vaan jatkamme yhteistyötä yrityksenne kansainvälisen kasvun edistämiseksi konkreettisilla toimilla.

FAQ

Q: Kuka voi hakea Tempo-rahoitusta?

A: Tempo-rahoitusta voivat hakea alle 5-vuotta toimineet suomalaiset startup-, pk- ja midcap-yritykset, jotka ovat osakeyhtiömuotoisia ja joilla on selkeä kansainvälistymisstrategia, kasvuvisio ja innovatiivinen tuote tai palvelu. Yrityksellä on myös oltava vähintään kaksi sitoutunutta työntekijää Suomessa.

Q: Mihin tarkoituksiin Tempo-rahoitusta voi käyttää?

A: Tempo-rahoitusta voidaan käyttää esimerkiksi markkinatutkimuksiin, tuotekehityksen pilotointiin, IPR-selvityksiin. Rahoitus auttaa yrityksiä valmistautumaan kansainvälisille markkinoille ja laajentamaan liiketoimintaansa.

Q: Kuinka paljon rahoitusta on mahdollista saada ja mitä vaatimuksia siihen liittyy?

A: Business Finland kattaa 75% projektin kustannuksista ja rahoituksen enimmäismäärä on 60 000 euroa. Tämä tarkoittaa, että saadakseen täyden avustuksen projektin hyväksyttävien kokonaiskustannusten on oltava 80 000 euroa. Yrityksellä tulee olla vähintään 30 000 euroa oman pääoman ehtoista rahoitusta ja varmistettu projektin aikainen kokonaisrahoitus.

Q: Mitä eroa on Tempo-rahoituksella ja Innovaatiosetelillä?

A: Tempo-rahoitus on suunnattu yrityksille, joilla on jo selkeä tuote ja markkina sekä kasvusuunnitelmat kansainvälistymiseen. Innovaatioseteli taas sopii paremmin yrityksille, jotka tarvitsevat ulkopuolista asiantuntija-apua idean innovatiivisuuden ja IPR-asioiden selvitykseen. Innovaatioseteli on hyvä alkuvaiheen tuki, kun taas Tempo-rahoitus auttaa yritystä viemään valmiin tuotteen kansainvälisille markkinoille. Innovaatioseteli sopii myös yhden henkilön yritykselle.

Q: Miten hakuprosessi etenee ja mitä asiakirjoja tarvitaan?

A: Tempo-rahoitusta haetaan Business Finlandin sähköisen asiointipalvelun kautta. Hakemukseen tulee liittää hyvin laadittu projektisuunnitelma, joka sisältää liiketoiminnan kasvutavoitteet ja kansainvälistymisstrategian. Lisäksi tarvitaan taloustiedot, mukaan lukien viimeisin tilinpäätös ja enintään kaksi kuukautta vanha kirjanpitoajo. Hakemusprosessi kannattaa valmistella huolellisesti, jotta se täyttää kaikki rahoituksen myöntämisen kriteerit.

KUINKA VOIMME AUTTAA?

Ota yhteyttä

Lähtö kansainväliselle markkinamatkallesi vaatii strategisia kumppanuuksia. Olitpa sitten etsimässä jakelijoita, toimintakumppaneita, toimittajia tai asiakkaita, olemme täällä auttamassa sinua löytämään täydellisen vastinparin yrityksellesi. Ota yhteyttä meihin tänään ja kerro meille tavoitteistasi.

Yhdessä raivaamme tien kansainväliseen menestykseesi.

FinnLamex logo
Muotolevy logo
Nordic Flanges logo
PayIQ logo
Wesentra logo