Skip to content

Kohti uusia markkinoita? Kansainvälistymisstrategian avulla teet yrityksen kansainvälistymisestä järkevämpää

Kansainvälistyminen on aihe, joka on varmasti hyvin monen yrityksen huulilla jossain vaiheessa yrityksen toimintaa. Ulkomailta saatu potentiaalinen kysely tai tilaus saattaa toimia sysäyksenä kansainvälistymiselle. Myös ulkomailla avautuvat uudet ja suuret markkinat voivat houkutella yrityksiä kohti edessä siintäviä mahdollisuuksia. 

Päätä pahkaa pinkominen kohti uusia markkinoita voi kuitenkin koitua yrityksen kohtaloksi. Olemme monesti törmänneet tilanteeseen, jossa yritykset ovat alkaneet kansainvälistyä ilman tarkempaa kansainvälistymisstrategiaa, -suunnitelmaa tai edes riskien kartoittamista. Innokas myyntipäällikkö tai yrittäjä on vain tarttunut eteen ponnahtaneeseen tilaisuuteen. Tämä on tietysti yksi tapa toimia. Ikinä ei kuitenkaan ole liian myöhäistä pysähtyä hetkeksi ja miettiä, miten asiat voisi tehdä järkevämmin ja suunnitelmallisemmin.

Kansainvälistymisstrategian tai -suunnitelman avulla koko yritys saadaan kartalle siitä, missä mennään nyt, minne ollaan menossa ja miten sinne ollaan menossa. Kansainvälistymisstrategian tavoitteena onkin pystyä saavuttamaan kansainvälistymiselle asetetut tavoitteet ja tehdä sellaisia toimia, jotka edesauttavat näiden tavoitteiden saavuttamisessa. 

Strategiatyön kanssa mielellään painiskelevat Juha Lahtinen ja Jonne Pöyhtäri kokosivat alle vinkkilistan, jota hyödyntämällä yritys kuin yritys onnistuu välttämään suurimmat kompastuskivet ja jonka pohjalta on mahdollista lähteä suunnittelemaan omaa kansainvälistymisprosessiaan. 

1. Henkilöstön ja yritysjohdon sitouttaminen sekä strategian jalkauttaminen koko organisaatioon

Yrityksen kansainvälistyminen on erittäin haastavaa, ellei yrityksen koko henkilöstö ole tietoinen kansainvälistymisstrategiasta. Jos strategia luodaan vain ylimmän johdon kesken, tavoitteisiin pääseminen voi osoittautua liki mahdottomaksi. Strategian täytyy siis kantautua koko henkilöstön korviin ja jalkauttaa toiminta koko organisaatioon. On paljon helpompaa toimia strategian mukaisesti, kun henkilöstö on siitä tietoinen ja sitoutunut toimimaan sen edellyttämillä tavoilla. 

Kansainvälistymisstrategiassa kannattaa ottaa huomioon myös omat ja henkilöstön kokemukset vientikaupasta, henkilöstön kielitaito, kulttuurinen tuntemus ja kansainvälinen ajattelutapa. Näiden tekijöiden merkitystä ei sovi aliarvioida, koska kansainvälisillä markkinoilla toimiminen eroaa suuresti kotimaan markkinoista.

2. Kansainvälistymisstrategian suunnitteluun aikaa ja resursseja 

Usein yritykset saattavat nähdä strategisen suunnittelun niin aikaa vievänä ja käytännölle vieraana, että sitä ei tehdä lainkaan. Tällöin vaarana on, että mennään metsään ja pahasti. Suunnitelmallisuus takaa sen, että mahdolliset riskit ja esteet kansainvälistymiselle on otettu huomioon, ja niihin osataan tarpeen vaatiessa reagoida. 

Ongelmaksi voi muodostua myös vanhojen tuttujen kaavojen noudattaminen ja yritysjohdon suhtautuminen suunnitteluun liian mekaanisesti. Tämän päivän kilpailutilanteessa se ei kuitenkaan riitä. Kansainvälistymiseen ja kansainväliseen liiketoimintaan liittyvien olennaisten asioiden ja strategisen suunnittelun on oltava selkeitä.

3. Oikeat työkalut yrityksen ja toimintaympäristön analysointiin strategian selkärankana 

Jokaisen kansainvälistymistä miettivän yrityksen tulee strategiaa tehdessään miettiä ensin sen omaa tilannetta, tavoitteita, haasteita ja oman toimialan sekä toimintaympäristön ominaispiirteitä. Näiden seikkojen syvempi analyysi kannattaa. Analysoinnin tuloksena yritys on entistä tietoisempi erilaisista tekijöistä, jotka voivat vaikuttaa sen kansainvälistymiseen. Samalla analyysi toimii strategisen suunnittelun tukena. Yrityksen tulee aina valita ja miettiä juuri sille sopivat työkalut toiminnan analysointiin. Kaikki analyysitavat ja mallit eivät sovi kaikille. 

Yksi tällainen yhteenveto on mahdollista tehdä esimerkiksi benchmarkkauksen tai SWOT-analyysina avulla, jossa arvioidaan yrityksen vahvuuksia ja heikkouksia (engl. Strenghts and Weaknesses) sekä ympäristön tarjoamia mahdollisuuksia ja uhkia (engl. Opportunities and Threats). Hyvin tehty SWOT-analyysi toimii strategisen suunnittelun selkärankana. Yksi kompastuskivi voi olla, jos SWOT-analyysi tehdään pinnallisena ilman pohjatöitä. Pelkkä asioiden listaaminen ei vie yritystä eteenpäin. Pohjatöiden tai pienempien analyysien yhteenvetämiseen SWOT toimii erinomaisesti.

4. Mahdollisimman yksinkertainen ja käytännönläheinen strategia

Kuten kohdassa 2 mainittiin, yritykset saattavat jättää strategisen suunnittelun puolitiehen esimerkiksi aikapulasta tai strategian vieraudesta johtuen. Sen takia strategia kannattaa pitää mahdollisimman yksinkertaisena ja käytännönläheisenä. Näin vältytään liian abstrakteilta ja vaikeasti ymmärrettäviltä sanahelinöiltä. 

Kansainvälistymisstrategiasta kannattaa löytyä ainakin seuraavat asiat:

  • miksi halutaan kansainvälistyä
  • missä yritys on tällä hetkellä (esim. benchmarkkaus tai SWOT-analyysi)
  • mitä palveluita tai tuotteita yritys haluaa ottaa mukaan kansainvälistymisprosessiin
  • mille markkinoille yritys pyrkii laajentamaan toimintaansa
  • miten kyseisille markkinoille pyritään 
  • milloin markkinoille mennään

5. Kansainvälistymisstrategia ei ole kiveen hakattu, mutta aina yrityskohtainen

Edellä on kuvattu asioita, jotka kannattaa ottaa huomioon yrityksen kansainvälistymisstrategiaa laatiessa. On kuitenkin hyvä muistaa, että strategia on aina yrityskohtainen eikä valmista strategiaa voida kopioida yritykseltä toiselle. Jokaisen kansainvälistymisstrategian takana on erilainen yritys erilaisine tarpeineen.

Samaan aikaan on tärkeää ymmärtää, ettei strategian luominen tarkoita sen noudattamista hinnalla millä hyvänsä. Aika ajoin voi tulla vastaan tilanteita, jolloin täytyy pohtia, onko perusteltua toimia strategiasta poikkeavalla tavalla. Kun markkinasta opitaan lisää, laivaa voidaan ohjata paremmin oikeaan suuntaan.

Strategiatyön tavoitteena ei myöskään saa koskaan olla se, että syöksytään päätä pahkaa toteuttamaan kaikkia strategian kehitysaskeleita yhtä aikaa. On tärkeää miettiä ja ymmärtää, mitä tehdään ja missä järjestyksessä.

Jos kansainvälistymisstrategian laatiminen ei ota tuulta alleen, me Export Makerilla olemme valmiita toteuttamaan juuri sinun yrityksesi tavoitteiden mukaisen kansainvälistymisstrategian. Ota rohkeasti yhteyttä!

Löydät muut kansainväliseen liiketoimintaan liittyvät blogimme tästä.