Skip to content

Yritystuet kansainvälistymiseen

Export Maker auttaa kasvuhakuisia pk-yrityksiä löytämään ja hyödyntämään rahoitusinstrumentteja kansainvälistymisen tueksi. Kansainvälinen tiimimme tietää, miten yritukea voi tehokkaimmin hyödyntää yrityksesi viemiseksi uusille markkina-alueille.

Vauhtia kasvuun yritystukien avulla

Export Makerin asiantuntijat ovat kasvuyritysten tukena läpi koko yritystukien hakuprosessin. Tarjoamme käytännönläheistä apua sopivien rahoitusvälineiden löytämiseen, autamme hakemusten valmistelussa ja neuvomme, mitä hakuprosessin eri vaiheissa tulee ottaa huomioon. Tavoitteenamme on tehdä rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämisestä mahdollisimman sujuvaa ja tehokasta kasvuhakuisille kansainvälistyville yrityksille.

Yritystukien avulla on mahdollista toteuttaa toimia, jotka vauhdittavat yrityksesi matkaa kansainvälisille markkinoille. Nämä toimet voivat olla esimerkiksi eri markkina-alueiden liiketoimintapotentiaalin vertailua, eri kohdemarkkinoiden ”pelikentän” ja avaintoimijoiden selvittämistä ja potentiaalisten kumppaneiden ja asiakkaiden kartoittamista. Joskus saattaa olla tarpeen toteuttaa myös tuotekehityshanke. Me autamme sinua päättämään juuri sinun yrityksellesi sopivat toimenpiteet, joiden ympärille laatia yritystukihakemus.

Business Finland -tuet

Business Finland on suomalainen julkinen organisaatio, joka tarjoaa rahoitusta, neuvontapalveluita ja verkostoitumismahdollisuuksia innovatiivisille kasvuyrityksille ja kansainvälistymishankkeille.

Business Finlandin tavoite on auttaa suomalaisia yrityksiä kasvamaan ja menestymään globaalisti. Eräs tapa tukea yritysten kasvua on tarjota yritystukirahoitusta kasvun eri vaiheisiin, kuten liiketoiminnan laajentamiseen kansainvälisille markkinoille.

Seuraavassa lueteltu kolme yleisintä Business Finlandin rahoitusinstrumenttia ja kuvaus jokaisesta muutamalla lauseella.

Tempo-rahoitus

Tempo-rahoitus on tarkoitettu alle 5-vuotiaille startup-yrityksille, joilla on uusi tuote- tai palveluidea. Rahoituksella yritys voi valmistella kansainvälistä kasvua hankkimalla palautetta potentiaalisilta asiakkailta sekä kartoittamalla tuotteen kysyntää ja toimivuutta kansainvälisillä markkinoilla. Yrityksestä on löydyttävä tahtotilaa merkittävään kansainväliseen liiketoimintaan.

Mitä kansainvälistymistä edistäviä toimia Tempo-rahoituksella on mahdollista tehdä

 • Tuote- tai palvelukonseptin kysynnän testaamista tai pilotointia asiakkaiden kanssa. Tämä voi olla esimerkiksi potentiaalisen asiakaskentän kiinnostuksen selvittämistä haastatteluin useammalla kohdemarkkinalla, jotta asiakaskentästä saadaan arvokasta palautetta, esimerkiksi, yrityksen toimintamallin ja tuotteen tai palvelun kehittämiseksi.
 • Markkinoiden validointia. On todella haastavaa, ilman markkinatietoa, valita juuri ne potentiaalisimmat markkinat yrityksen tuotteille tai palveluille. Markkinavalidoinnin avulla voit kerätä useammalta markkina-alueelta tietoa tai vaikka palautetta tuotteeseen/palveluun liittyen ja kerätyn tiedon avulla verrata markkinoiden liiketoimintapotentiaalia keskenään. Tärkeää on ensin luoda oikeat mittarit, jotka ovat juuri yrityksesi liiketoiminnalle ne kriittisimmät.
 • Kansainvälistä kasvua tukevan johtamisen, toimintatapojen ja organisaation kehittämistä. Kun yritys on aloittamassa toiminnan laajentamisen kotimarkkinoiden ulkopuolelle, on tarpeen kehittää yrityksen valmiuksia ja prosesseja vastaamaan kansainvälisen toiminnan haasteita ja mahdollisuuksia. Toimintaa voi kehittää esim. strategisen tason kehittämissuunnitelmien kautta ja avaintiimin kv.kaupan johtamistaitoja kehittämällä.
 • Tuotekehityshankkeen suunnittelua: Tempo-projektin aikana suunnitellaan t&k-hanke, minkä tuloksena syntyy kv-asiakastarpeiden mukainen tuote tai palvelu.
 • Pääomarahoituksen hakua
Market-Explorer

Market Explorer -yritystuki on tarkoitettu yli 5-vuotiaille pk- ja midcap-yrityksille, joilla on oma, vähintään idea- tai pilotointivaiheessa oleva tuote, palvelu tai liiketoimintamalli. Ratkaisulla on oltava uskottava kilpailuetu kansainvälisillä markkinoilla. Market Explorer -rahoituksella voi hankkia tietoa uudesta kansainvälisestä markkinasta.

Market Explorer-rahoituksella on mahdollista tehdä monia kansainvälistymistä edistäviä toimia kuten

 • Kansainvälistymissuunnitelman ja -strategian laatiminen sekä viennin asiakasprosessien kehittäminen. Tärkeintä on muodostaa selkeät tavoitteet, jotka yritys ”allekirjoittaa” ja jotka ohjaavat kansainvälistymistoimia. Kaikissa suunnitelmissa on otettava huomioon yrityksen realiteetit ja käytössä olevat resurssit, jotta suunnitelma motivoi tekemään toimia.
 • Erilaiset markkinaselvitykset ja -analyysit tavoitteena joko arvottaa uusien markkinoiden liiketoimintapotentiaalia keskenään tai syventyä etsimään tietyltä uudelta kohdemarkkinalta kriittiset tiedot päätöksentekoa varten. Uuden markkinan ”pelikentän” ja kilpailutilanteen selvittäminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta välttyy tuhlaamasta aikaa vääränlaisiin toimenpiteisiin.
 • Myyntikanavien ja kumppanien kartoitus ja analysointi. Mikä on oikea kanava tavoittaa potentiaaliset asiakkaat, miten kohdemarkkinoilla hankitaan yrityksesi tuottamaa palvelua/tuotetta. Kun ymmärrät ,miten uusi markkina toimii, niin voit tunnistaa yrityksellesi sopivat kumppanit, joiden kanssa markkina-avaus on mahdollista.
 • Lokalisointitarpeiden selvitys , jotta ymmärretään mitä potentaaliset asiakkaat vaativat ja arvostavat kohdemarkkinoilla tuotteeseen ja palveluun liittyen. Miten tuotteesta/palvelusta tehdään kiinnostava uuden markkinan asiakaskunnalle ja potentiaalisille kumppaneille.Tuotekehitysrahoitus

Business Finlandin tuotekehitysrahoitus voi kohdentua tutkimukseen, kehitykseen tai pilotointiin. Tutkimuksellisessa projektissa syntyy tietoa ja osaamista, jonka pohjalta voidaan edetä seuraavaan vaiheeseen, eli tuotteen, tuotantomenetelmän, liiketoimintamallin tai palvelun kehittämiseen. Joissakin tapauksissa voi tulla kyseeseen myös pilotointi, eli tuotteen, prosessin tai palvelun ensimmäisen kv-referenssin mahdollistava toimivuuden osoittava toteutus ( ei kuitenkaan jo sovitun kaupan rahoitus ).

Tuotekehityshanke voi sisältää sekä tutkimus- että kehittämistyyppistä tekemistä. Joissakin tapauksissa osana hanketta voi olla myös kansainvälistymistoimenpiteitä – tai sitten hankkeen jatkona tai rinnalla voi olla esimerkiksi Market Explorer -projekti tai vaikkapa ELY-keskuksen kv-kehittämisavustuksella toteutettava projekti.

Tuotekehitysrahoitus voi olla joko avustusta (pk-&midcapit: 40-60%) tai lainaa (50% tai joskus 70%). Export Makerin asiantuntijat auttavat arvioimaan todennäköisintä rahoitusmuotoa ja -tasoa asiakkaan tilanteen mukaan.

ELY-keskuksen yritystuet

ELY-keskukset tukevat alueellista kehittämistä ja tarjoavat yritystukia, jotka keskittyvät erityisesti pk-yritysten kehittämiseen, innovaatiotoimintaan ja kansainvälistymiseen. ELY-keskusten tarjoama tuki voi olla ratkaisevaa yrityksen kasvupolulla. ELY-keskusten tarjoama yritystuki rakennetaan yrityksen kehittämistarpeen ympärille.

Tärkeää on tarkistaa ELY-keskuskohtaiset rahoituslinjaukset kehittämishankkeesi toteuttamisalueella. Eli yrityksesi sijainnilla on merkitystä.

Tähän alle lueteltu kolme yleisintä ELY-keskus intsrumenttia ja jokaisesta muutamalla lauseella tiivistelmä.

Kehittämisavustus kansainvälistymiseen

Kehittämisavustuksen avulla voi parantaa yrityksen vienti- ja kansainvälistymismahdollisuuksia uusia tuotteita, palveluita tai tuotantomenetelmiä kehittämällä. Yritys voi tavoitella uusia markkinoita tai kartoittaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Tähän yritystukeen on mahdollista sisällyttää esimerkiksi seuraavia toimenpiteitä, jotka tukevat yrityksen liiketoiminnan laajentamista uusille markkinoille

 • Vienti- ja kansainvälistymisstrategian laatiminen
 • Markkinaselvitykset uuden markkina-alueen toimintalogiikasta ja kilpailutilanteesta sekä kumppanien kartoittaminen
 • Kansainvälisillä messuilla vierailut tai osallistuminen omalla osastolla
 • Kansainvälistysmistoimiin liittyvät matkatKehittämisavustus investointeihin

Investoinnilla tarkoitetaan joko aineellista tai aineetonta investointia. Aineellisia investointeja ovat maa-alueiden, rakennusten, koneiden, laitteiden ja kaluston hankkiminen. Kone- ja laiteinvestoinneissa tuetaan pääsääntöisesti vain uusia koneita ja laitteita. Aineettomia investointeja ovat ohjelmistojen, valmistusoikeuksien, patenttien, tietotaidon ja patentoimattoman teknisen tietämyksen hankinta.

Kansainvälistymisen näkökulmasta sekä aineelliset että aineettomat investoinnit ovat tärkeitä, kun esimerkiksi tuotannon kapasiteettia nostetaan vastaamaan mahdollista vientimarkkinoiden kautta syntyvää kysyntää tai kun turvataan yrityksen IPR-oikeuksia kansainvälisillä markkinoilla.

Maaseudun yritysrahoitus

Suomen yrityksistä noin 30 prosenttia sijaitsee maaseudulla. Maaseudun yritystuet tarjoavat mahdollisuuksia monenlaisille, eri toimialojen yrityksille, aloittaville ja laajentaville, toimintansa kehittämiseen ja uudistamiseen. Maaseuturahoitus on kaikkiaan hyvin monipuolinen kokonaisuus, koska sekä Leader-tuet että suoraan ELYltä haettavat jakaantuvat kolmeen luokkaan: aloittava yrittäjä, investoinnit, kehittäminen.

Tämän yritystuen alla on myös mahdollista tehdä kansainvälistymistoimia kuten teettää kansainvälistymisselvitys joko esimerkisi yrityksen kansainvälistymisvalmiuksien kartoittamisella ja siihen liittyvällä kehittämisuunnitelmalla tai selvittämällä liiketoimintapotentiaalia Suomen markkinoiden ulkopuolella.

Finnvera

Finnvera on valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka tarjoaa lainoja, takauksia ja pääomasijoituksia suomalaisille yrityksille niiden eri elinkaaren vaiheissa. Heidän palvelunsa ovat erityisen tärkeitä riskirahoituksen saannin kannalta kasvuyrityksille.

Tähän alle lueteltuna kolme yleisintä Finnvera instrumenttia ja jokaisesta muutamalla lauseella tiivistelmä.

Alku- ja pk -takaus

Alkutakaus sopii yrityksen perustamisvaiheessa, kun liiketoiminnan ylösajamiseksi tarvitaan rahoitusta. Aloittavalle yritykselle on usein luontevinta hakea rahoitusta omasta pankista. Jos yritykseltä puuttuu pankin edellyttämät vakuudet, Finnveran alkutakaus voi olla ratkaisu pankkirahoituksen järjestymiseen. Alkutakauksen edellytys on, että osakkaina on vain luonnollisia henkilöitä – ei yrityksiä.

Kun yritys suunnittelee kasvua esim. kansainvälisille markkinoille tai tarvitsee rahoitusta kotimaan investointeihin tai tuotekehitykseen, niin Finnveran Pk-takaus auttaa saamaan rahoitusta pankista. Tämä rahoitus on tarkoitettu yli 3 vuotta toimineille yrityksille.

Yrityslainat

Finnveran käyttää ensisijaisena rahoitusmuotona takautta, mutta yritys voi hakea lainaa myös suoraan Finnverasta. Finnvera myöntää lainaa vain osana sovittua kokonaisrahoitusta, joten suositus on ensin neuvotella rahoitushankkeesta oman pankin kanssa.

Finnvera on tuotteistanut erilaiset lainapaketit, tarjolla on esim. yrittäjä-laina, kasvulaina, kansainvälistymislaina jne.  

Pk-yrityksen vientikauppojen rahoitus

Vientikauppaan Finnveralta saa rahoitusta esimerkiksi

 • Rahoittamalla maksuaikaa Finnveran ja pankin avulla. Maksuajan tarjoaminen voi olla kauppaneuvotteluissa se ratkaiseva tekijä, joka lopulta tuo kaupat kotiin. Kun käyttää oikeita rahoitusratkaisuja, tämän ei tarvitse myöskään rasittaa yrityksen kassaa tai tasetta.
 • Vientiluotto ostajalle Finnverasta. Vientiluottoa hyödyntämällä suomalainen viejä voi tarjota ulkomaiselle ostajalle pitkäaikaista rahoitusta OECD-ehtoihin perustuen.

Muita tukikanavia

Kasvuyrityksille on tarjolla rahoitusta myös lukuisista muista lähteistä. Euroopan Unionin rahoitusvälineet, Finnpartnership-ohjelma, enkelisijoittajat ja pääomasijoitusrahastot ovat vain muutamia esimerkkejä monista mahdollisuuksista. Tärkeää on löytää juuri yrityksen tarpeisiin parhaiten sopiva rahoituskanava.

Varaa aika

Varaamalla ajan Export Makerin asiantuntijan kanssa, voit vauhdittaa yrityksesi kasvua ja kansainvälistymistä hyödyntämällä räätälöityä apua yritystukien hakuprosessissa. Tämä auttaa löytämään ja käyttämään tehokkaasti juuri sinun yrityksellesi sopivia rahoitusinstrumentteja.

Yritystuen hakeminen käytännössä

01. Maksuton alkukartoitus

Ensimmäinen vaihe on maksuton alkukartoitus, jonka aikana Export Makerin asiantuntijat tutustuvat yrityksesi nykytilanteeseen, kehittämistarpeisiin ja kasvutavoitteisiin. Tässä vaiheessa arvioidaan yrityksesi potentiaali ja kansainvälistymisvalmiudet erilaisten tukivaihtoehtojen saamiseksi ja määritellään strategia, jolla edetä hakuprosessissa. Tämä varmistaa, että prosessi aloitetaan oikeista lähtökohdista aikaa ja resursseja tehokkaasti käyttäen.

02. Hakemuksen tekeminen

Toisessa vaiheessa keskitytään itse hakemuksen tekemiseen. Tässä vaiheessa Export Makerin asiantuntijat ohjaavat ja tukevat yritystäsi koko hakemusprosessin ajan. Rakennamme yhdessä sisällön kasvua ja kansainvälistymistä edistäviin toimenpiteisiin ja neuvomme, miten hakemus tulisi muotoilla ja millaisia liitteitä tarvitaan. Tärkeää on esittää yrityksesi kansainvälinen kasvupotentiaali mahdollisimman vakuuttavasti. Tavoitteena on laatia kilpailukykyinen ja vahva hakemus, joka vastaa yrityksesi tarpeita ja erottuu edukseen sekä täyttää kaikki rahoittajan kriteerit.

03. Rahoituspäätös

Viimeisessä vaiheessa odotetaan rahoittajan päätöstä. Tänä aikana Export Maker pysyy tukenasi, valmistellen yritystäsi mahdollisiin lisäkysymyksiin tai tarkennuksiin hakemukseen liittyen. Kun rahoituspäätös saapuu, asiantuntijamme auttavat sinua ymmärtämään päätöksen ehdot ja seuraavat askeleet. Pääsemme yhdessä käynnistäämään projektiin liittyvät kansainvälistymistoimet. Olipa päätös myönteinen tai kielteinen, tarjoamme neuvontaa ja strategioita siitä, miten jatkaa eteenpäin.

Vezer logo

Export Maker auttoi Vezeriä hakemaan ELY:n kehittämisavustuksen yrityksen kansainvälistymisen tueksi. Kehittämisavustuksen tuella Vezer pääsee selvittämään useiden eri markkina-alueiden potentiaalia ja osallistumaan ammattilaistapahtumiin.

"Projekti osoittautui menestyksekkääksi ja tulokset korostavat tiimityön ja strategiatyön tärkeyttä kansainvälistymisprosessin aikana."

– Markus Piippo, toimitusjohtaja
Vezer Oy

 

Nordic Drones logo

Export Maker auttoi Nordic Dronesia saamaan Business Finlandin Explorer -yritystukea kansainvälistymisen tueksi. Yritysrahoituksen avulla Yritys pääsee selvittämään 4 eri markkinan liiketoimintapotentiaalia ja potentiaalisia kumppaneita.

"Koen saaneeni yhteistyöstä vahvan tunteen, että vientitoiminnassa en ole yksin vaan asiantuntevan toimijan kanssa. On ollut hienoa saada mentoritason tukea sekä jatkuvasti sparrailla kansainvälisestä liiketoiminnasta."

– Pietari Sorri, toimitusjohtaja
Nordic Drones Oy

Carbofex-Logo copy

Export Maker auttoi Carbofexia Business Finlandin Explorer -yritystuki hakemuksen kanssa. Yritysrahoituksenavulla yritys pystyi selvittämään valitun kohdemarkkinan liiketoimintapotentiaalia ja asiakaskysyntää.

"Suosittelisin ehdottomasti Export Makeria myös muille yrityksille. Suosittelisin heitä esimerkiksi sellaisille yrityksille, joilla on jo viennin avauksia eri kohdemarkkinoihin mutta joiden vientitoiminta ei ole vielä vakiintunutta”

– Anna Yrjönen, Sales & Operations Management
 Carbofex Oy

Yritystukien saamisen jälkeen

Kun yritystuet on saatu, Export Maker jatkaa yrityksen tukemista kasvupolulla. Kansainvälinen tiimimme on valmis toteuttamaan projektiin liittyvät kansainvälistymiseen liittyvät toimet valituilla kohdemarkkinoilla, kuten markkinaselvitykset ja kumppanikartoitukset.

Autamme myös tukien hallinnointiin liittyvissä toimissa ja neuvomme rahoituksen tehokkaassa käytössä ja autamme tunnistamaan uusia mahdollisuuksia ja markkinoita yrityksen kasvun edistämiseksi.

Miksi Export Maker?

01. Asiantuntemus

Meillä on syvä ymmärrys liiketoiminnan kehittämisestä kansainväliseen kasvuun. Olemme toteuttaneet reilulla 30 markkina-alueella yli 1000 markkina-avausprojektia, joista melkein 90%:ssa on käytetty tukena eri rahoitusinstrumentteja. Me tiedämme, mitkä yritystuet ovat tarjolla ja millaisiin kasvua edistäviin toimiin niitä voi hyödyntää.

02. Räätälöity palvelu

Yksilöllinen lähestymistapa kunkin yrityksen tarpeiden mukaan. Asiakkaiden lähtökohdat ja kasvutavoitteet ohjaavat toimintaamme.

03. Säästää aikaa

Autamme löytämään nopeasti sopivat rahoitusvaihtoehdot, jotka mahdollistavat juuri ne toimet, jotka tuottavat lisäarvoa yrityksellenne.

04. Hakuprosessin tuki

Kattava apu ja kokemus hakemusten sisällön rakentamisessa sellaiseksi, että saatte parhaan hyödyn kehittämistoimista.

05. Kasvun kumppani

Tuki ei pääty rahoituksen saamiseen, vaan jatkamme yhteistyötä yrityksenne kansainvälisen kasvun edistämiseksi konkreettisilla toimilla.

FAQ

Q: Minkälaisia yrityksiä Export Maker auttaa yritystukien saamisessa?

A: Autamme erityisesti kasvuhakuisia pk-yrityksiä, jotka suunnittelevat kansainvälistymistä tai kehityshankkeita. Toimialasta riippumatta tarjoamme apua yrityksille, jotka etsivät rahoitusta kansainvälisen kasvunsa tueksi. Olemme vuosien aikana tukeneet satoja yrityksiä heidän kehittämisprojekteissaan niin strategisella kuin operatiivisella tasolla.

Q: Kuinka pitkä yritystukien hakuprosessi on?

A: Hakuprosessin kesto voi vaihdella suuresti riippuen tukimuodosta ja -organisaatiosta. Export Maker auttaa tehostamaan prosessia neuvomalla optimaalisista toimintatavoista ja ajoituksista. Hakemusten teko on vain pieni osa hakuprosessia ja nopeimmillaan sen voi tehdä viikossa tai parissa. Julkisilla rahoittajilla on välillä pitkät käsittelyajat, jotka vaikuttavat hakuprosessin pituuteen. Kun projektin tavoite ja siihen liittyvät toimenpiteet ovat kirkkaana mielessä, niin hakemuksen muotoilu on nopeaa. Hakemuksen liitteeksi tarvittavien tarjousten hankkimiseen kannattaa varata aikaa.

Q: Mitä tapahtuu, jos hakemus yritystuelle hylätään?

A: Jos hakemus hylätään, analysoimme syitä yhdessä ja neuvomme parantamaan hakemusta uudelleenjättöä varten tai etsimme vaihtoehtoisia rahoitusvälineitä. Tavoitteenamme on varmistaa, että löydätte tarvitsemanne tuen kasvuunne.

KUINKA VOIMME AUTTAA?

Ota yhteyttä

Lähtö kansainväliselle markkinamatkallesi vaatii strategisia kumppanuuksia. Olitpa sitten etsimässä jakelijoita, toimintakumppaneita, toimittajia tai asiakkaita, olemme täällä auttamassa sinua löytämään täydellisen vastinparin yrityksellesi. Ota yhteyttä meihin tänään ja kerro meille tavoitteistasi.

Yhdessä raivaamme tien kansainväliseen menestykseesi.

FinnLamex logo
Muotolevy logo
Nordic Flanges logo
PayIQ logo
Wesentra logo