Skip to content

ELY-keskuksen yritystuet

Vauhtia kansainvälistymiseen ELY-keskuksen yritystuilla

Export Makerin asiantuntijatiimi on erikoistunut tukemaan kasvuhakuisia pk-yrityksiä löytämään ja hyödyntämään ELY-keskuksen yritystukia kansainvälistymisen vauhdittamiseksi. Satojen, ELY-keskuksen tukemien, asiakasprojektien kokemuksella tiedämme, millaisiin vientiä edistäviin toimenpiteisiin on mahdollista saada tukirahaa – tällaisia projekteja olemme toteuttaneet EU-markkinoilla, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa ja Kanadassa. Lue lisää siitä, kuinka voimme auttaa yritystäsi hyödyntämään ELY-keskuksen tarjoamia yritystukia kansainvälistymisen tueksi.

Mihin yritystukea voi saada ELY-keskukselta?

Ely-keskuksen tarjoamat yritystuet kattavat laajan kirjon erilaisia kehittämistoimia, jotka on suunniteltu tukemaan yritysten kasvua ja kansainvälistymistä niin strategisella kuin operatiivisella tasolla.

ELY-keskuksen yritystuki kehittämiseen

ELY-keskusten yritystukien avulla yritysten on mahdollisuus vauhdittaa matkaa kansainvälisille markkinoille. ELY-keskus voi tarjota jopa 50%:n suuruisen avustuksen, enintään 200 000 euroa, yrityksesi kehittämisprojekteihin, jotka tähtäävät selkeästi olemassa olevan toiminnan kehittämiseen uusille urille.Tuen piiriin kuuluvat innovatiiviset hankkeet, kuten tuote- ja palvelukehitys, tuotantomenetelmien uudistaminen, liiketoimintamallien modernisointi, uusille markkinoille laajentuminen ja pilotointiprojektit. Nämä avustukset on suunniteltu kattamaan hankkeen hyväksyttävät kustannukset puoliksi, edistäen yrityksesi pyrkimyksiä innovoida ja kasvaa ilman, että avustusta tarvitsee maksaa takaisin. Lisäksi voit hakea 30% suuruista ennakkomaksua rahoituksen alkuvaiheessa, mikä auttaa kattamaan projektin ensimmäisiä kuluja. Rahoitus maksetaan lopulta välitilityksinä ja loppuraportin sekä toteutuneiden kustannusten perusteella.

Käyttökohteita yritystuelle
 • Tuen piiriin kuuluvat innovatiiviset hankkeet, kuten tuote- ja palvelukehitys, tuotantomenetelmien uudistaminen, liiketoimintamallien modernisointi
 • Pilotointiprojektit
 • Vienti- ja kansainvälistymisstrategian laatiminen
 • Markkinaselvitykset uuden markkina-alueen toimintalogiikasta ja kilpailutilanteesta sekä kumppanien kartoittaminen
 • Kansainvälisillä messuilla vierailut tai osallistuminen omalla osastolla
 • Kansainvälistymismistoimiin liittyvät matkat
Kysytäänpä tekoälyltä innovaation määritelmästä:

"Innovaatio voidaan määritellä uudeksi ideaksi, tuotteeksi, palveluksi tai prosessiksi, joka on keksitty tai kehitetty tuomaan lisäarvoa ja ratkaisemaan ongelmia. Se voi olla jotain täysin uutta tai parannus olemassa olevaan ratkaisuun. Tärkeää innovaatiossa on sen luoma hyöty, joka voi ilmetä esimerkiksi tehokkuuden parantumisena, kustannussäästöinä, uusien markkinoiden avaamisena tai asiakkaiden tarpeiden parempana täyttämisenä."

Käytännössä innovaatio voi ilmetä monin eri tavoin:

1. Tuoteinnovaatio

Uusi tai paranneltu tuote, joka tarjoaa ainutlaatuisia ominaisuuksia tai etuja verrattuna kilpailijoiden tuotteisiin.

2. Palveluinnovaatio

Uusi tapa tarjota palvelua, joka tekee asiakkaiden elämästä helpompaa tai tarjoaa jotain uutta ja arvokasta.

3. Prosessi-innovaatio

Uusi tapa tuottaa tai toteuttaa jotakin, mikä parantaa tehokkuutta, vähentää kustannuksia tai vähentää ympäristövaikutuksia.

4. Markkinainnovaatio

Uusi tapa saavuttaa asiakkaita tai luoda uusia markkinoita esimerkiksi liiketoimintamallin innovaation kautta.

Innovaatiot voivat syntyä sekä tietoisesta suunnittelusta että sattumanvaraisista keksinnöistä. Ne voivat olla pieniä parannuksia tai suuria läpimurtoja. Innovatiivisuudessa keskeistä on kyky ajatella luovasti, haastaa perinteisiä tapoja ja löytää uusia ratkaisuja olemassa oleviin haasteisiin tai tarpeisiin.” ELY-keskuksen arvioidessa innovatiivisuutta tärkeä näkökulma on uuden idean merkitys liiketoimintaan. Liiketoimintavaikutus tyypillisesti on lisääntynyt vienti – mutta se voi olla myös tuottavuuden parantumista taikka positiivisia ympäristövaikutuksia.

ELY-keskuksen yritystuki investointeihin

ELY-keskus tukee myös investointiprojekteja, tarjoten 10–35% tuen investoinnin kokonaiskustannuksista. Tämä tuki on erityisen merkittävää, kun investoinnilla on mahdollisuus nopeuttaa yrityksen kasvua tai parantaa tuotteen tai palvelun laatua. Vuoden 2023 aikana ELY-keskus kannustaa erityisesti ympäristöystävällisiin, hiilinegatiivisiin sekä digitaalisen transformaation investointeihin. Rahoitus on saatavilla niin aineettomiin investointeihin kuin myös aineellisiin investointeihin.

Investointitukea vois saada esimerkiksi
 • Ohjelmistokehitykseen
 • Patenttioikeuksiin ja tekniseen osaamiseen
 • Koneiden ja laitteiden hankintaan
 • Uusien tuotantotilojen pystyttämisen

Kansainvälistymisen näkökulmasta sekä aineelliset että aineettomat investoinnit ovat tärkeitä, kun esimerkiksi tuotannon kapasiteettia nostetaan vastaamaan mahdollista vientimarkkinoiden kautta syntyvää kysyntää tai kun turvataan yrityksen IPR-oikeuksia kansainvälisillä markkinoilla.

Milloin ELY-keskus rahoitus sopii sinulle?

ELY-keskuksen rahoitus on suunnattu yrityksille, jotka suunnittelevat merkittäviä laajenemis-, kasvu- tai investointiprojekteja. Rahoitus sopii yrityksellesi, jos hankkeesi tuloksena on uusi, paranneltu tai kilpailukykyisempi liiketoiminta verrattuna nykytilanteeseen. Jos olet epävarma siitä, ovatko suunnittelemasi toimet rahoituskelpoisia, Export Maker voi tarjota asiantuntija-apua tilanteesi arvioimiseksi.

Alueelliset erot

Yrityksellesi sijainnilla on väliä, kun haet tukirahaa ELY-keskukselta. Tarkista oman alueesi ELY-keskuksen linjaukset täältä https://www.ely-keskus.fi/rahoituslinjaukset1 

ELY-keskus rahoituksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä

Rahoituksen saamiseksi yrityksellä tulee olla riittävät resurssit, kuten rahoitus ja henkilöstö, projektin toteuttamiseen. Projektiin suunnitellut toimet tulee olla selkeästi yrityksen normaalista toiminnasta poikkeava toimintaa. Lisäksi yritystoiminnan on oltava päätoimista, ja rahoitettavan hankkeen tulee tuottaa merkittäviä positiivisia vaikutuksia, kuten liikevaihdon kasvua, uudistumista, tuottavuuden parantamista ja kilpailukyvyn lisääntymistä.

On tärkeää, että rahoituksella on selkeä, todennettavissa oleva vaikutus projektin toteutumiseen ja että se tuottaa konkreettisia kehitysvaikutuksia. Hankkeesi soveltuvuuden ja tarkemmat rahoitusehdot voimme selvittää yhdessä varaamalla maksuttoman alkukartoituksella, jossa rahoitusmahdollisuudet käydään läpi yksityiskohtaisesti yrityksesi nykytilanne huomioiden.

Mihin yritystukia ei saa ELY-keskukselta?

ELY-keskuksen yritystuet on suunniteltu tukemaan yritysten kehittämistä ja kasvua, mutta kaikkeen toimintaan ne eivät ole saatavilla. Yleensä tukia ei myönnetä:

 • Perustoiminnan ylläpitämiseen, kuten vuokrien, lainojen lyhennysten tai käyttöpääoman rahoittamiseen.
 • Uusien yritysten perustamiseen liittyvien kulujen kattamiseen esim. liiketoimintasuunnitelman kirjoittamiseen tai perustamismaksuihin

Jos yritys on taloudellisissa vaikeuksissa tai sillä on maksamattomia veroja tai muita julkisoikeudellisia maksuja, se voi estää tuen saamisen. Tarkat kriteerit ja rajoitukset vaihtelevat tukimuodon mukaan, joten on tärkeää tutustua huolellisesti ELY-keskuksen asettamiin ehtoihin ennen hakuprosessin aloittamista.

ELY-keskus tukien hakeminen käytännössä

Hakuprosessi Ely-keskuksen tuille aloitetaan yleensä seuraavasti:

01. Maksuton alkukartoitus

Export Makerin asiantuntijat suorittavat maksuttoman alkukartoituksen, jossa he arvioivat yrityksesi nykytilannetta, kehittämistarpeita ja kasvutavoitteita. Tämän perusteella määritellään strategia Ely-keskuksen tukien hakemiseksi, varmistaen, että hakuprosessi käynnistetään tehokkaasti ja tavoitteellisesti.

02. Hakemuksen tekeminen

Tässä vaiheessa laaditaan itse hakemus, jossa Export Makerin asiantuntijat tukevat sinua läpi koko prosessin. Hakemukseen sisällytetään yrityksesi kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseksi tarvittavat toimenpiteet, ohjeistetaan hakemuksen muotoilussa ja tarvittavien liitteiden valmistelussa.


ELY-keskuksilla ei ole aina kaikki rahoitukset auki, vaan rahoitusten hakuun on omat hakukierrokset. Hakukierroksen ajankohdat on aina tarkistettava, kun aloitetaan hakemuksen suunnittelu.  

03. Rahoituspäätös

Kun hakemus on jätetty, odotetaan Ely-keskuksen rahoituspäätöstä. Export Maker tukee sinua tässä vaiheessa valmistautumaan mahdollisiin lisäkysymyksiin tai hakemusta koskeviin tarkennuksiin. Kun päätös saapuu, asiantuntijamme auttavat sinua ymmärtämään sen ehdot ja jatkotoimenpiteet.

Case esimerkit Ely-keskus tukiin liittyen

Vezer logo

Export Maker auttoi Vezeriä hakemaan ELY:n kehittämisavustuksen yrityksen kansainvälistymisen tueksi. Kehittämisavustuksen tuella Vezer pääsee selvittämään useiden eri markkina-alueiden potentiaalia ja osallistumaan ammattilaistapahtumiin.

"Projekti osoittautui menestyksekkääksi ja tulokset korostavat tiimityön ja strategiatyön tärkeyttä kansainvälistymisprosessin aikana."

– Markus Piippo, toimitusjohtaja
Vezer Oy

 

Pekotek logo

Export Maker on tukenut Pekotekia useilla eri markkina-alueilla tuloksellisekkaasti. Kansainvälistymistoimissa on hyödynnetty julkisena tukirahoituksena ELYn kehittämisavustusta.

"Tämä on vasta alku, ja tulemme jatkamaan Euroopan markkinoiden valloitusta maa kerrallaan lähivuosina” valottaa Rautiainen tulevaisuuden suunnitelmia."

– Petri Rautiainen, Business Developer
Pekotek Oy

ELY-keskus yritystukien saamisen jälkeen

Kun yritystuet on saatu, Export Maker jatkaa yrityksen tukemista kasvupolulla. Kansainvälinen tiimimme on valmis toteuttamaan projektiin liittyvät kansainvälistymiseen liittyvät toimet valituilla kohdemarkkinoilla, kuten markkinaselvitykset ja kumppanikartoitukset.

Autamme myös tukien hallinnointiin liittyvissä toimissa ja neuvomme rahoituksen tehokkaassa käytössä ja autamme tunnistamaan uusia mahdollisuuksia ja markkinoita yrityksen kasvun edistämiseksi.

Miksi Export Maker?

01. Asiantuntemus

Meillä on syvä ymmärrys liiketoiminnan kehittämisestä kansainväliseen kasvuun. Olemme toteuttaneet reilulla 30 markkina-alueella yli 1000 markkina-avausprojektia, joista melkein 90%:ssa on käytetty tukena eri rahoitusinstrumentteja. Me tiedämme, mitkä yritystuet ovat tarjolla ja millaisiin kasvua edistäviin toimiin niitä voi hyödyntää.

02. Räätälöity palvelu

Yksilöllinen lähestymistapa kunkin yrityksen tarpeiden mukaan. Asiakkaiden lähtökohdat ja kasvutavoitteet ohjaavat toimintaamme. Yrityksesi sijainnilla on väliä Ely-keskuksen yritysrahoituksissa. Selvitetään yhdessä alueesi rahoitusmahdollisuudet.

03. Säästää aikaa

Autamme löytämään nopeasti sopivat rahoitusvaihtoehdot, jotka mahdollistavat juuri ne toimet, jotka tuottavat lisäarvoa yrityksellenne.

04. Hakuprosessin tuki

Kattava apu ja kokemus hakemusten sisällön rakentamisessa sellaiseksi, että saatte parhaan hyödyn kehittämistoimista. Tunnemme Ely-tukiin liittyvät vaatimukset ja käyttökohteet, autamme yritystäsi rakentamaan oikeanlaisen projektikokonaisuuden.  

05. Kasvun kumppani

Tuki ei pääty rahoituksen saamiseen, vaan jatkamme yhteistyötä yrityksenne kansainvälisen kasvun edistämiseksi konkreettisilla toimilla.

FAQ

Q: Voiko yksi yritys hakea useampaa tukea samanaikaisesti?

A: Kyllä, yritykset voivat hakea useita tukia samanaikaisesti, kunhan ne täyttävät kunkin tuen erilliset kriteerit ja ehdot.

Q: Kuinka kauan Ely-keskuksen tuen saamisen prosessi kestää?

A: Prosessin kesto vaihtelee riippuen tukimuodosta ja hakemuksen käsittelyajasta Ely-keskuksessa. Yleensä hakijan tulisi varautua useiden kuukausien odotusaikaan. Viime aikoina Ely-keskusten käsittelyaika on voinut olla jopa vuoden.

Q: Mitä tapahtuu, jos hakemus hylätään?

A: Jos hakemus hylätään, on mahdollista pyytää palautetta päätöksestä ja selvittää, voisiko hakemusta parantaa ja jättää uudelleen. Export Maker voi auttaa tässä prosessissa, tarjoten neuvontaa ja tukea hakemuksen uudelleenkäsittelyyn.

KUINKA VOIMME AUTTAA?

Ota yhteyttä

Lähtö kansainväliselle markkinamatkallesi vaatii strategisia kumppanuuksia. Olitpa sitten etsimässä jakelijoita, toimintakumppaneita, toimittajia tai asiakkaita, olemme täällä auttamassa sinua löytämään täydellisen vastinparin yrityksellesi. Ota yhteyttä meihin tänään ja kerro meille tavoitteistasi.

Yhdessä raivaamme tien kansainväliseen menestykseesi.

FinnLamex logo
Muotolevy logo
Nordic Flanges logo
PayIQ logo
Wesentra logo