Skip to content

Vezerin menestystarina: Kansainvälisillä vesillä navigoiminen ja laajentuminen Amerikkaan

Kyky sopeutua ja laajentua uusille markkinoille alati muuttuvassa liiketoimintaympäristössä  on ratkaisevan tärkeää. Vezer, suomalainen lemmikkituotteisiin erikoistunut yritys, tunnisti tämän tarpeen ja hyödynsi Export Makerin asiantuntemusta helpottaakseen matkaansa kansainvälisille markkinoille, erityisesti Yhdysvaltoihin. Tämä tarina kertoo Export Makerin ja Vezerin yhteistyön saavutuksista, haasteista ja onnistumisista matkalla kohti kansainvälisten markkinoiden valloitusta.

Selkeä tiekartta menestykseen vientimarkkinoilla

Strategiset linjaukset menestyksen varmistamiseksi

Vezer on saavuttanut menestystä  lemmikkituotteillaan kotimarkkinoillaan ja tavoitteli nyt globaalia laajentumista. Vaikka yrityksellä ei ollut aiempaa kokemusta kansainvälisiltä markkinoilta, alusta alkaen tavoitteena oli tuoda lemmikkituotteet laajemmalle kansainväliselle yleisölle. Export Makerin tehtävänä oli parantaa Vezerin ymmärrystä kansainvälistymisestä ja vientikaupasta. Aluksi arvioitiin yrityksen ja tiimin kansainvälistymisvalmiudet ja tunnistettiin kehittämiskohteet. Tavoitteena oli luoda suunnitelma, joka parantaisi Vezerin onnistumisen mahdollisuutta kansainvälisillä markkinoille, erityisesti Yhdysvalloissa. Vezerin ja Export Makerin yhteistyölle asetettiin selkeät tavoitteet:

  1. Määrittää Vezerin kansainvälinen liiketoimintapotentiaali ja valita potentiaalisimmat kohdemarkkinat toimenpiteitä varten 
  2. Tunnistaa kehittämiskohteet Vezerin kansainvälistymisvalmiuksissa ja luoda kattava toimintasuunnitelma kehitystyötä varten.
  3. Laatia arvio vientipotentiaalista uusille kohdemarkkinoille, erityisesti Yhdysvaltoihin.

Kehittämiskohteiden työstäminen

Strategiatyö sisälsi perusteellisen analyysin Vezerin nykytilasta, kansainvälistymisvalmiuksista ja lemmikkituotteiden vientipotentiaalista. Yhdessä Export Makerin kanssa Vezer tunnisti keskeiset kehittämiskohteet yrityksen toimintaan, tuotevalikoimaan ja vientivalmiuksiin liittyen.  Jotta “kotipesä” saataisiin kuntoon ja voitaisiin aloittaa konkreettiset toimet kansainvälisten markkinoiden avaamiseksi, rakennettiin käytännönläheinen suunnitelma, millä toimilla sisäisiä prosesseja, tuotevalikoimaa ja vientivalmiuksia kehitetään. Strategista kehittämistä tuki operatiivisen tason toteutussuunnitelma.

Konkreettiset toimenpiteet
  1. Yrityksen toimintojen kattava analysointi viennin näkökulmasta.
  2. Strategiset linjaukset kansainvälistymiselle ja toimintasuunnitelma vientimarkkinoiden avaamiseksi.
  3. Vientibrändin kehittäminen 
  4. Alustava selvitys Vezerin tuotteiden potentiaalista Yhdysvalloissa.
Strategiatyön tulokset ja jatkotoimenpiteet

Strategiatyön päätteeksi tunnistettiin ja priorisoitiin toimet, jotka olivat välttämättömiä menestyksen varmistamiseksi kansainvälisillä markkinoilla. Kehityskohteiksi tunnistettiin ensisijaisesti 1) Vientibrändin ja markkinointiviestinnän kehittäminen kansainväliselle kohdeyleisölle soveltuvaksi 2) Vezerin oman tiimin kansainvälistymisvalmiuksien kehittäminen.

Export Makerin suosituksesta Vezerin markkinointiviesti kohdennettiin kansainvälisille markkinoille, mikä mahdollisti käytännöntason markkinatutkimukset ja tunnustelut uusilla markkina-alueilla, kuten USA:n markkinoilla. Projektin toteutuksen tukena käytettiin Business Finlandin Market Explorer -rahoitusta.

Vezerin yhteistyö Export Makerin kanssa

Luovuus Vezerin brändikertomusta muotoillessa

Vientibrändin kehittämisessä Export Makerin graafinen suunnittelija ja markkinointiasiantuntija Felicia oli keskeisessä roolissa Vezerin kansainvälistymismatkalla. Felician vastuulla oli graafinen suunnittelu, sisällöntuotanto ja verkkosivuston kehittäminen. Työ käsitti kokonaan uuden verkkosivuston luomisen ja uuden visuaalisen ilmeen tuotteille ja pakkauksille, sekä etikettien, yritysesittelyn, roll-upien ja messuseinien suunnittelun.  

Ennen suunnittelutyötä tehtiin kattava markkinatutkimus kuluttajakenttään, jotta saatiin tarvittava tieto kansainvälisen kohdeyleisön motiiveista, kiinnostuksesta, tarpeista ja toiveista. Taustatutkimuksen tulokset olivat ratkaisevassa asemassa uuden tuotelinjan nimen, Vezer Care, valinnassa.

Uuden pakkauksen suunnittelu on vuorovaikutteinen prosessi, joka kehittyy kohdeyleisöltä ja -markkinoilta saatavan palautteen perusteella. Tämä iteratiivinen prosessi varmisti, että suunnittelutyön lopputulema nivoutui saumattomasti Vezerin brändikuvaan ja täyttää kansainvälisten markkinoiden odotukset.

Paikallinen kumppanuus tärkeä  Amerikan laajentumisessa

Export Maker löysi Vezerille kohdemarkkinoilta paikallisen kumppanin, Durk Starkin, joka tukee Vezer Care -tuotteiden vientiä Yhdysvaltojen markkinoille. Durk Stark vastaa tuotteiden tunnettuuden rakentamisesta ja markkinointitoimista sekä myyntikanavien rakentamisesta markkinoilla. Paikallinen kumppanuus  ja markkinatuntemus on osoittautunut kriittisen tärkeäksi, kun tuodaan uusia tuotteita kilpaillulle lemmikkituotemarkkinoille.

Strategisella yhteistyöllä menestyksen  avaimet kansainvälisille markkinoille

Export Makerin yhteistyö Vezerin kanssa on esimerkki tuloksekkaasta toiminnasta, joka voidaan saavuttaa strategisen suunnittelun, kohdennettujen kehittämistoimenpiteiden ja kohdemarkkinoilla tehtävien operatiivisten toimien avulla. Yhdistämällä strateginen työskentely käytännön kohdemarkkinatoimiin ja markkinointitukeen Export Maker paransi merkittävästi Vezerin kykyä selviytyä kansainvälisten markkinoiden haasteissa, erityisesti Yhdysvalloissa. Yhteistyö jatkuu ja uusia markkinoita avataan yhteisvoimin. Tämä menestystarina on esimerkki tehokkaasta kansainvälistymisestä ja yhteistyöstä Export Makerin ja innovatiivisen yrityksen, kuten Vezerin, välillä, jolla on vahva visio ja tahtotila tehdä kannattavaa liiketoimintaa globaaleilla markkinoilla.

Projekti osoittautui menestyksekkääksi ja tulokset korostavat tiimityön ja strategiatyön tärkeyttä kansainvälistymisprosessin aikana

Ovatko tavoitteesi linjassa Vezerin kanssa kansainvälisen kasvun suhteen? Jos unelmoit kansainvälisestä laajentumisesta tai tuotteesi tai brändisi viemisestä globaalille yleisölle, älä epäröi - ota rohkeasti yhteyttä meidän tiimiin.  Asiantuntemuksemme ja strateginen kumppanuutemme ovat käytettävissäsi!

Ota yhteyttä


Export Maker auttoi Vezeriä hakemaan ELY:n kehittämisavustuksen yrityksen kansainvälistymisen tueksi. Kehittämisavustuksen tuella Vezer pääsee selvittämään useiden eri markkina-alueiden potentiaalia ja osallistumaan ammattilaistapahtumiin.


Linkit:

https://www.vezercare.com/
https://www.linkedin.com/company/vezer-care/
https://www.facebook.com/vezercare